آیکون منو
نقاط تماس تنوع زیستی
1396/9/12 یکشنبه
 
آقای مجید بیزمارک نقطه تماس کنوانسیون تنوع زیستی
خانم مهندس مهرآسا مهردادی دبیرتنوع زیستیدبیر تنوع زیستی
آقای دکتر اصغر محمدی فاضل نقطه تماس رکن فرعی مشورتی، علمی، فنی و فناوریSBSTTA
خانم دکتر طاهره افتخاری نقطه تماسGSPC
آقای مهندس علیرضا نادری نقطه تماس شاخص جهانی رده بندیGTI
خانم مهندس مریم روحانی نقطه تماس CHM
خانم مهندس سمانه عزیزی نقطه تماس ارتباطات ،آموزش و آگاهی رسانی عمومی CEPA 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *